logo podpora

Potřebujete poradit? VOLEJTE: +420 377 240 488

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY E SHOPU

(dále jen jako „OP“)

 

obchodní firmy: STAVEBNINY LIBUŠÍN Ivo Klug s.r.o.

IČ: 28046897

se sídlem: Libušínská 125, 326 00 Plzeň

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni oddíl C vložka č. 22694 vydané ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

 

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto OP společnosti STAVEBNINY LIBUŠÍN Ivo Klug s.r.o. (dále jen jako „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.stavebniny-libusin.cz a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „E-SHOP“).

1.2. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel:

  1. za spotřebitele se považuje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná,
  2. podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se rozumí také osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

1.3. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

1.4. OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění OP může prodávající kdykoli jednostranně změnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří rovněž sdělení před uzavřením kupní smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

 

Splatnost daňového dokladu je při předání zboží, nebo formou bezhotovostního převodu na účet, nejpozději ten den, kdy materiál je od nás odvážen. Pokud tak nebude provedeno, nebude moct materiál od nás odjet a objednatel uhradí veškeré vzniklé náklady.Splatnost daňového dokladu je při předání zboží, nebo formou bezhotovostního převodu na účet, nejpozději ten den, kdy materiál je od nás odvážen. Pokud tak nebude provedeno, nebude moct materiál od nás odjet a objednatel uhradí veškeré vzniklé náklady.Výrobky jsou  až do úplného zaplacení majetkem  společnosti STAVEBNINY LIBUŠÍN IVO KLUG s.r.o.Záruka, odpovědnost za vadyZáruka se nevztahuje na:• vady vzniklé v důsledku abnormálního, chybného nebo nepřiměřeného použití, neodborné manipulace se zbožím a na vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou,• odlišnost v odstínu povrchové barevnosti dodaného zboží,• odlišnosti způsobené vápenným výkvětem.• drobné nerovnosti materiálu, ktoré jsou typickými průvodními znaky ruční práce. Případné nedoléhající body je možné při montáži zamáznout cementovým lepidlem, případně obrusit brusným kotoučem.

Beton, ze kterého je zboží vyrobeno, sestává z čistých přírodních materiálů. V důsledku tohoto, zákonitě dochází ke kolísání jeho vlastního přirozeného složení. Ve vazbě na další faktory působící během výroby a skladování zboží, zejména povětrnostní podmínky, může dojít ke kolísání barvených odstínů a také ke vzniku tzv. výkvětů, tj. vystoupení volného vápna, obsaženého v cementu, na povrch zboží. Zabránit vzniku drobných barevných odlišností a vápenných výkvětů v souhrnu působení všech negativních vlivů je i za použití nejpokrokovějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevné rozdíly a výkvěty mohou být různé intenzity, v žádném případě však nemají vliv na kvalitu a užitné vlastnosti zboží.Případné barevné rozdíly a vápenné výkvěty nelze proto uznat jako vadu zboží. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevných rozdílů a zmizení výkvětů.

 

 

Uzavření kupní smlouvy

3.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v rámci E-SHOPU. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.2. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky tuto skutečnost kupujícímu potvrdí oznámením zaslaným na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „emailová adresa kupujícího“).

3.3. Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce a při komunikaci s prodávajícím. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za pravdivé a správné.

3.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, atd.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky kupujícího (akceptací), které je prodávajícím zasíláno kupujícímu na emailovou adresu kupujícího. Přílohou tohoto oznámení je rovněž aktuální znění OP.

3.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

 

 

 

Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), jakož i prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou.

9.2. Veškeré informace, práva a povinnosti kupujícího (subjektu údajů), jsou uvedena v odděleném dokumentu nazvaném „Zásady ochrany osobních údajů“ (dále jen „Zásady“). Zásady jsou dostupné zde.

9.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní při objednávce provedené v E-SHOPU uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

9.4. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto OP byly zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího www.stavebniny-libusin.cz a nabyly platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. Ve vztahu ke konkrétní kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím nabývají tyto OP účinnosti v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

10.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se tento vztah řídí výhradně českým právem.

10.3. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.

10.4. Prodávají informuje prostřednictvím těchto OP kupujícího-spotřebitele o tom, že veškeré případné spory mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem je možné řešit rovněž mimosoudní cestou (tzv. ADR). V takovém případě je nutné, aby kupující–spotřebitel kontaktoval věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je v těchto věcech Česká obchodní inspekce (více na http://www.coi.cz anebo přímo na https://adr.coi.cz). Prodávající však doporučuje všem kupujícím, aby pokud možno v takových případech nejdříve kontaktovali samotného prodávajícího a snažili se takový spor vyřešit bez účasti ČOI.

10.5. Kupní smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.6. Kupující souhlasí s tím, aby mu bylo doručováno výhradně na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce.

10.7. Kontaktní údaje prodávajícího:

  1. adresa pro doručování: Rašínova 1282, Starý Plzenec

  2. adresa elektronické pošty: plzenec@stavebniny-libusin.cz

  3. telefon: 377 919 063

V Plzni dne 1.8.2020

 

společnost  STAVEBNINY LIBUŠÍN Ivo Klug s.r.o.

 

zastoupená Ivo Klug, funkce jednatel